Warunki ogólne korzystania i zasady dla użytkowników strony internetowej

Operator:JJV Group, s.r.o., Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praga 4, Republika Czeska E-mail: info@swiatkreatywny.pl

1. Podstawowe postanowienia

1.1 Operator jest właścicielem znaku towarowego „Swiat Kreatywny”, posiada nazwę domeny „swiatkreatywny.pl” i jest posiadaczem praw związanych z tą stroną internetową, jej komponentami i funkcjami. Operator zarządza stroną internetową swiatkreatywny.pl, odpowiada za jej funkcjonalność i działanie, wykorzystuje przestrzeń reklamową oraz ponosi odpowiedzialność za stronę internetową podczas obowiązywania umowy.

1.2 Użytkownik strony internetowej to osoba fizyczna, która odwiedza i/lub korzysta ze strony internetowej swiatkreatywny.pl (dalej „Użytkownik”).

2. Strona internetowa

2.1 Strona internetowa swiatkreatywny.pl jest publicznym medium internetowym dostępnym dla każdego, kto ma dostęp do Internetu.

2.2 Aby Użytkownik mógł korzystać ze strony internetowej swiatkreatywny.pl, musi najpierw zgodzić się z niniejszymi warunkami ogólnymi. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z tymi warunkami, nie może korzystać z tej usługi.

2.3 Dostęp do strony i jej użytkowanie podlegają niniejszym warunkom korzystania, a odwiedzając stronę i korzystając z niej, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tych warunków. Osoby, które nie zgadzają się z tymi zasadami, proszone są o zaprzestanie korzystania z serwisu swiatkreatywny.pl.

3. Prywatność użytkowników i ochrona danych osobowych

3.1 Rejestracja na stronie internetowej swiatkreatywny.pl jest dobrowolna.

3.2 Operator organizuje na stronie internetowej konkursy z nagrodami rzeczowymi, do których użytkownicy mogą się zgłosić i dobrowolnie podać dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu, miasto/miejscowość, kod pocztowy), numer telefonu. W przypadku, gdy Użytkownik, który zgłosił się do konkursu organizowanego przez operatora, nie osiągnął wieku 15 lat, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego takiego Użytkownika, która jest uważana za udzieloną poprzez zaznaczenie zgody w formularzu konkursowym lub wyrażoną pisemnie.

3.3 Operator przetwarza dobrowolnie podane przez Użytkowników dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu (dalej „dane osobowe”) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Udzielając zgody w odpowiednim formularzu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez operatora w podanym zakresie.

4. Treści użytkowników

4.1 Każdy użytkownik może przesyłać treści w różnych formach. Operator nie gwarantuje zachowania poufności jakiejkolwiek treści przesłanej przez Użytkowników.

4.2 Użytkownik uznaje, że jest wyłącznie odpowiedzialny za swoją treść i konsekwencje jej przesłania lub opublikowania. Operator nie wyraża zgody na żadną treść ani opinię, rekomendację czy poradę w niej zawartą i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z treścią.

4.3 Użytkownik nie może dodawać do artykułów, komentarzy, wiadomości i postów na forum zdjęć i filmów, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa Polski, w tym zdjęć i filmów erotycznych i pornograficznych.

5. Własność intelektualna/prawa autorskie

5.1 Każdy Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać w artykułach, komentarzach, postach na forum swiatkreatywny.pl tylko takie treści, do których ma prawa autorskie lub zgodę autora, w przeciwnym razie ponosi odpowiedzialność za związane z tym konsekwencje.

5.2 Każdy Użytkownik korzystając ze strony oświadcza, że będzie przestrzegać i szanować prawa autorskie w maksymalnym stopniu, co oznacza:

  • nie będzie kopiować treści z innych stron,
  • nie będzie bezmyślnie tłumaczyć całych treści z innych stron,
  • nie użyje zdjęć, których rozstrzygnięcie praw autorskich jest wątpliwe, są własnością agencji prasowych, banków zdjęć lub osób trzecich i nie ma na nie zgody,
  • jeśli chce użyć zdjęć, skontaktuje się z właścicielem praw autorskich/autorem zdjęć z prośbą o zgodę na ich użycie. Odpowiedź, pozytywną lub negatywną, zachowa. Jeśli użyje jakichkolwiek zdjęć, oświadcza, że ma rozstrzygnięte prawa autorskie i zamieszcza zdjęcia na własną odpowiedzialność.

6. Naruszenie praw autorskich lub innych praw

6.1 Jeśli jakimś przypadkiem, nawet przez stronę trzecią, na stronie pojawi się lub znajdzie materiał, który narusza Twoje lub cudze prawa, prosimy o natychmiastowy kontakt, a niezwłocznie naprawimy błąd jednego z naszych zarejestrowanych użytkowników, którzy jednak zamieszczają treść dobrowolnie i pod własnym nazwiskiem bez koordynacji i bezpośredniej wiedzy operatora.

7. Treści na naszych serwerach

7.1 Portal swiatkreatywny.pl i jego operator nie ponoszą odpowiedzialności za treści i subiektywne opinie zamieszczane przez poszczególnych autorów i/lub Użytkowników pod własnym nazwiskiem. Opinie i stanowiska nie są stanowiskami operatora portalu swiatkreatywny.pl.

7.2 Treści na stronie nie są monitorowane przez operatora. Jeśli na stronie pojawi się treść, która narusza czyjeś prawa lub prawo polskie, treść zostanie usunięta po powiadomieniu operatora.

8. Linki

8.1 Strona internetowa zawiera linki do stron internetowych stron trzecich lub osadzonych części stron trzecich (embedowane części, np. filmy z YouTube), które są swobodnie dostępne dla każdego użytkownika internetu.

8.2 Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści takich stron internetowych i portali powiązanych z tą stroną za pośrednictwem linków (linków) do lub z tej strony, a łączenie z innymi stronami lub portalami poza tą stroną użytkownik realizuje na własne ryzyko. Operator nie odpowiada za ewentualną niedostępność, jakość i treść zewnętrznie zalinkowanych stron internetowych i nie odpowiada za treści zewnętrznych stron internetowych, które naruszają prawo lub w inny sposób powodują szkodę użytkownikowi. Umieszczenie takich linków przez operatora na tej stronie ma na celu jedynie ułatwienie orientacji użytkownikom.

9. Prawa i obowiązki użytkownika

9.1 Użytkownik uznaje, że na swiatkreatywny.pl i wszystkich stronach podrzędnych, subdomenach nie może zachowywać się sprzecznie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa Polski i/lub ogólnie przyjętymi normami moralnymi, tzn. nie może:

  • Propagować przemocy i otwarcie lub ukrycie podżegać do nienawiści ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, język, wyznanie i religię, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do narodu lub grupy etnicznej,
  • Wysyłać treści o charakterze erotycznym,
  • Propagować pornografii dziecięcej,
  • Propagować partii politycznej lub jej przedstawicieli,
  • Wykorzystywać bezpośrednio lub ukrycie portalu do reklamowania strony trzeciej,
  • Podawać nieprawdziwe, niezweryfikowane, wprowadzające w błąd lub mylące wiadomości o stronie trzeciej.

10. Prawa i obowiązki operatora

10.1 Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści postów ani za dyskusje i ich treści, ani za naruszanie praw własności intelektualnej lub innych praw użytkowników i użytkowników.

10.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która mogłaby zostać wyrządzona użytkownikowi w związku z korzystaniem ze strony internetowej lub korzystaniem z usług na stronie internetowej. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego użycia konta użytkownika przez samego użytkownika, nadużycia lub utraty danych identyfikacyjnych i rejestracyjnych użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej interpretacji lub użycia informacji zawartych na stronie internetowej.

10.3 Operator ma prawo w każdej chwili usunąć konto użytkownika, nawet bez podania przyczyny.

11. Konkursy

11.1 W konkursach na stronie może wziąć udział osoba powyżej 18 roku życia.

11.2 W przypadku osoby poniżej 18 roku życia może wziąć udział za zgodą opiekuna prawnego.

11.3 Osoba, która bierze udział w konkursach na swiatkreatywny.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Również zgadza się, że jej adres e-mail może być udostępniony organizatorowi konkursu lub firmie, która dostarczyła produkty do konkursu.

12. Zmiana zasad

12.1 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania ze strony internetowej. Jeśli użytkownik kontynuuje korzystanie z usług serwisów po dokonaniu takich zmian przez operatora, oznacza to, że bez zastrzeżeń zgadza się z tymi zmianami. Operator ma prawo w każdej chwili zmieniać zawartość, a także usługi na stronie internetowej. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność strony internetowej. Nie ma prawa do korzystania ze strony internetowej. Warunki podlegają prawu polskiemu i muszą być interpretowane zgodnie z prawem polskim.

Niniejsze warunki obowiązują od dnia 1 października 2019 roku.